Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Všeobecné obchodné podmienky
schválené Realitnou úniou Slovenskej republiky

tieto  podmienky  sú  v súlade  so  Smernicou  Európskeho  parlamentu  a Rady  č.  2011/83/EÚ  z 25. októbra  2011  o  právach  spotrebiteľov,  s právnymi  predpismi  Slovenskej  republiky  a najvyššími štandardami  korektného sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

Článok I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné podmienky sprostredkovania (ďalej len„Podmienky“alebo len„VPS“) upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Záujemcu v súvislosti so sprostredkovaním kúpy, predaja, nájmu alebo prenájmu nehnuteľností, vyplývajúce z uzatvorenej Dohody o sprostredkovaní (ďalej aj ako„Dohoda“), ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto Podmienky. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody. Právne vzťahy založené Dohodou sa riadia ustanoveniami Dohody, ustanoveniami týchto Podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia Dohody majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.

1.2. Právne vzťahy upravené týmito Podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zv. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok II. VÝKLAD POJMOV

2.1. Pojmy  uvedené  v tomto  Článku  veľkým  začiatočným  písmenom  majú  v týchto  Podmienkach alebo  v iných  dokumentoch,  ktorých  sa  tieto  Podmienky  týkajú,  význam  uvedený  v tomto článku, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch uvedené inak.

Dohoda  –  Dohoda  o sprostredkovaní  (sprostredkovateľská  zmluva),  na  základe  ktorej  sa  sprostredkovateľ zaväzuje obstarať Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo Nájomnej zmluvy na Nehnuteľnosť s treťou osobou a Sprostredkovateľa. 

Nájomná zmluva – zmluva, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva Nehnuteľnosť alebo jej časť do  užívania  tretej  osobe  (nájomcovi)  za  dohodnutú  odplatu  (nájomné).  Za  Nájomnú  zmluvu  sa považuje  aj  podnájomná  zmluva  alebo  akákoľvek  iná  zmluva,  ktorou  Záujemca  prenecháva Nehnuteľnosť tretej osobe do dočasného užívania.

Nehnuteľnosť  - nehnuteľnosť určená (alebo druhovo charakterizovaná) v bode (B) Dodody.

Nevýhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania, pri ktorej je Záujemca oprávnený uzatvoriť sprostredkovateľskú  zmluvu  aj  s inými  osobami  ako  Sprostredkovateľom  alebo  si  zabezpečiť uzatvorenie samotnej Zmluvy svojpomocne. Na nevýhradné sprostredkovanie sa ustanovenia bodu 7.3 a 10.4 týchto Podmienok nevzťahujú.

Paušálna náhrada výdavkov – paušalizovaná kompenzácia, ktorá predstavuje všetky výdavky, ktoré Sprostredkovateľovi  vznikli  v súvislosti  s plnením  povinností  vyplývajúcich  z Dohody.  Paušálna náhrada výdavkov predstavuje najmä výdavky za inzerciu a zabezpečenú odbornú pomoc, vrátane právnej  asistencie  poskytnutej  advokátskou  kanceláriou.  Ak  sa  Strany  nedohodli  inak,  Paušálna náhrada výdavkov je vo výške osemdesiatich percent z hodnoty provízie Sprostredkovateľa, ktorá je určená  v bode  (C)  Dohody.  Strany  vyhlasujú,  že  takto  určená  Paušálna  náhrada  výdavkov je dostatočná a primeraná.

Sprostredkovateľ  –  zmluvná  strana  Dohody  o sprostredkovaní,  ktorá  je  rovnomenne  značená  aj v Dohode

Strana (v množnom čísle Strany) – zmluvná strana (strany) Dohody, t.j. Sprostredkovateľ a/alebo Záujemca.

Vážny dôvod – taký dôvod na strane zmluvnej Strany, ktorý má z objektívnych príčin za následok priame znemožnenie plnenia povinnosti určenej v Dohode alebo Podmienkach. Medzi vážne dôvody patria vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, hospitalizácia Strany po dobu dlhšiu ako desať  dní,  ťažká  ujma  na  zdraví  Strany,  úmrtie  príbuzného  Strany  v priamom  rade,  súrodenca, manžela/manželky, druha/družky. Medzi Vážne dôvody nepatria také dôvody, o ktorých Strana pred uzavretím Dohody vedela alebo mohla Vážny dôvod alebo jeho následky predpokladať.

Výhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania, dohodnutá na dobu určitú, počas ktorej je na základe  vôle  Záujemcu  jedinou  osobou  oprávnenou  sprostredkovať  predaj  Nehnuteľnosti Sprostredkovateľ, tak ako ustanovuje Dohoda o sprostredkovaní. Ak sa Strany nedohodnú inak, pri výhradnom  sprostredkovaní  nie  je  Záujemca  oprávnený  zabezpečiť  si  uzatvorenie  Zmluvy prostredníctvom tretej osoby (napr. iného sprostredkovateľa) alebo svojpomocne. Ustanovenia bodu 7.3,  bodu 10.4. týchto podmienok sú účinné a pre obe Strany Dohody záväzné len počas obdobia trvania výhradného sprostredkovania.

Záujemca – zmluvná strana Dohody o sprostredkovaní, ktorá je rovnomenne označená aj v Dohode.

Zmluva  –  Zmluva  o prevode  vlastníckeho  práva  k Nehnuteľnosti  alebo  Nájomná  zmluva  na Nehnuteľnosť  medzi Záujemcom a treťou osobou.

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti – akákoľvek odplatná alebo bezodplatná zmluva, výsledkom ktorej je prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prevod obchodného podielu alebo majetkovej účasti v spoločnosti, ktorá je vlastníkom Nehnuteľnosti.

Článok III. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

3.1.  Sprostredkovateľ  sa  zaväzuje  obstarať  Záujemcovi  za  províziu  uzavretie  Zmluvy  v súlade s podmienkami ustanovenými v Dohode.

3.2.  Sprostredkovateľ    je  povinný  pri  svojej  činnosti  postupovať  s odbornou  starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.3. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Záujemcovi všetky dôležité skutočnosti  súvisiace  so  sprostredkovaním,  ktoré  môžu  ovplyvniť  rozhodnutie  Záujemcu uzavrieť Zmluvu.

3.4.  Rozsah služieb, ktoré poskytuje Sprostredkovateľ Záujemcovi, je uvedený v bode (E) Dohody.

Článok IV. POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

4.1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem uzvrieť so Záujemcom Zmluvu.

4.2. Za účelom vyhľadávania tretích osôb, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu, je Sprostredkovateľ povinný zverejniť ponuku Nehnuteľnosti v elektronických a/alebo tlačených inzertných  médiách.  Výber  inzertných  médií  určuje  Sprostredkovateľ.  Sprostredkovateľ  je taktiež povinný propagovať nehnuteľnosť aj ďalšími spôsobmi, dohodnutými so Záujemcom.

4.3. Strany  sa  dohodli,  že  v prípade  ponuky  Nehnuteľnosti  na  predaj  bude  Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu pripočítajúc províziu Sprostredkovateľa,  tak  ako  je  uvedené  v bode  (C)  ods.  1)  Dohody  a v prípade  ponuky nehnuteľnosti  na  prenájom  bude  Sprostredkovateľ  Nehnuteľnosť  ponúkať  za  Záujemcom požadovanú cenu (mesačného) nájomného pripočítajúc Záujemcom požadovanú cenu energií, tak ako je uvedené v bode (C) ods. 2) Dohody.

4.4. Sprostredkovateľ sa v prípade prevzatia kľúčov od Nehnuteľnosti zaväzuje:

  • kľúče starostlivo opatrovať a chrániť pred stratou,poškodením, odcudzením alebo zničením,
  • pri návšteve Nehnuteľnosti dbať o poriadok a pokoj v Nehnuteľnosti,
  • navštevovať Nehnuteľnosť iba v súvislosti s vykonaním činnosti podľa Dohody, pričom je povinný dbať na to, aby počas návštevy /obhliadky nevznikla na Nehnuteľnosti žiadna škoda,
  • pri odchode starostlivo Nehnuteľnosť uzamknúť a zabezpečiť ju proti neoprávnenému zásahu.

4.5.Prevzatie kľúčov potvrdia Strany v preberacom protokole.

Článok V. POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti

5.1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby – vlastníkov Nehnuteľností, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu.

5.2. Sprostredkovateľ  je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.3. Strany sa dohodli, že v prípade záujmu o kúpu Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ hľadať Nehnuteľnosť za Záujemcom požadovanú cenu, tak ako je uvedené v bode (C) ods. 1) Dohody a v prípade  záujmu  o nájom  Nehnuteľnosti  bude  Sprostredkovateľ  hľadať  Nehnuteľnosť  za Záujemcom požadovanú cenu (mesačného) nájomného vrátane ceny energií, tak ako je uvedené v bode (C) ods. 2) Dohody.

Článok VI. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZÁUJEMCU

6.1. Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bola Zmluva uzatvorená s pričinením Sprostredkovateľa, tak ako to vyplýva z Dohody.

6.2. Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti  súvisiace  so  sprostredkovaním,  najmä  skutočnosti,  ktoré  môžu  ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.

6.3. Záujemca  je  povinný  poskytnúť  Sprostredkovateľovi  nevyhnutne  potrebnú  súčinnosť  na dosiahnutie výsledku Dohody.

6.4. Záujemca je povinný na vyžiadanie Sprostredkovateľa odovzdať Sprostredkovateľovi všetky dokumenty a podklady, ktoré Sprostredkovateľ potrebuje na splnenie predmetu Dohody.

Článok VII. POVINNOSTI ZÁUJEMCU pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

7.1. Záujemca je povinný sprístupniť Nehnuteľnosť pre tretie osoby, ktoré prejavili záujem o osobnú obhliadku  nehnuteľnosti.  Záujemca  je  zároveň  povinný  na  vyžiadanie  predložiť Sprostredkovateľovi všetky dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie Záujemcu disponovať s Nehnuteľnosťou.

7.2. Záujemca  je  povinný  umožniť  prístup  do  Nehnuteľnosti  pre  osoby,  ktoré  konajú  v mene Sprostredkovateľa  (ďalej  iba  „Maklér“),  súdnych  znalcov  a iných  odborne  zdatných  osôb a umožniť im vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných údajov o Nehnuteľnosti.

7.3. Ak bolo Stranami dohodnuté výhradné sprostredkovanie, Záujemca sa zaväzuje, že počas doby trvania výhradného sprostredkovania neuzavrie zmluvu o sprostredkovaní, sprostredkovateľskú zmluvu, zmluvu o obstaraní predaja veci ani žiadnu inú obdobnú zmluvu, ktorej predmetom by bolo  sprostredkovanie  prevodu  vlastníckeho  práva  k Nehnuteľnosti  alebo  prenájmu Nehnuteľnosti.  V opačnom  prípade  sa  Záujemca  zaväzuje  uhradiť  Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode (C) ods. 1) Dohody  s názvom  „Finančné  podmienky  v prípade  PREDAJA  Nehnuteľnosti“  v kolónke „Provízia  sprostredkovateľa“  za  predpokladu,  že  je  predmetom  sprostredkovania  predaj Nehnuteľnosti;  alebo  uhradiť  Sprostredkovateľovi  Paušálnu  náhradu  výdavkov,  ktorá  je vypočítaná  zo  sumy  provízie  určenej  v bode  (C)  ods.  2)  Dohody  s názvom  „Finančné podmienky v prípade PRENÁJMU Nehnuteľnosti“ v kolónke „Provízia sprostredkovateľa“ za predpokladu, že je predmetom sprostredkovania prenájom Nehnuteľnosti. Strany vyhlasujú, že výška  Paušálnej  náhrady  výdavkov  je  vzhľadom  na  zvýšené  výdavky  a aktivitu Sprostredkovateľa pri výhradnom sprostredkovaní primeraná, keďže Sprostredkovateľ v prípade výhradného sprostredkovania vynakladá výrazne vyššie výdavky na inzerciu a súvisiace služby.

7.4. Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 7.3. je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

7.5. Ak Sprostredkovateľ vykoná obhliadku Nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá bola Záujemcovi už  skôr  predstavená  (napr.  iným  sprostredkovateľom),  je  Záujemca  povinný  o tom Sprostredkovateľa  písomne  informovať  (napr.  na  protokole  o vykonanej  obhliadke),  a to bezodkladne,  najneskôr  na  prvej  obhliadke  tretej  osoby  so  Sprostredkovateľom;  v opačnom prípade platí, že tretia osoba je Záujemcovi neznáma.

Článok VIII. POVINNOSTI ZÁUJEMCU pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu nehnuteľnosti

8.4. Ak Sprostredkovateľ vykoná so Záujemcom obhliadku Nehnuteľnosti, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená inou osobou (napr. iným sprostredkovateľom), je Záujemca povinný o tom Sprostredkovateľa  písomne  informovať  (napr.  na  protokole  o vykonanej  obhliadke),  a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke so Sprostredkovateľom, v opačnom prípade platí, že Nehnuteľnosť je Záujemcovi neznáma.

Článok IX. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O PROVÍZII

9.1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v deň podpisu Zmluvy.

9.2. Provízia je splatná pri podpise Zmluvy.

9.3. Akékoľvek  vzájomné  splatné  finančné  nároky,  ktoré  medzi  stranami  vzniknú,  možno jednostranne započítať.

9.4. Platba provízie sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti. Záujemca je oprávnený vyplatiť províziu v hotovosti len oprávnenej osobe Sprostredkovateľa.

9.5. Sprostredkovateľ  má  nárok  na  províziu  aj  za  predpokladu,  že  k podpisu  Zmluvy  došlo  po skončení  platnosti  Dohody,  ak  k uzavretiu  Zmluvy  došlo  v súvislosti  s činnosťou Sprostredkovateľa.

9.6. Sprostredkovateľovi  vzniká  nárok  na  Paušálnu  náhradu  výdavkov,  ak  Záujemca  napriek prejavenému záujmu a predbežnému (napríklad ústnemu) súhlasu uzavrieť Zmluvu napokon odmietol bez Vážneho dôvodu uzavrieť Zmluvu alebo budúcu Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti (predstieraný záujem predať alebo kúpiť Nehnuteľnosť).

9.7. Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 9.6. je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

Článok X. PROVÍZIA pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

10.1. Ak je predmetom sprostredkovania predaj Nehnuteľnosti, výška provízie Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods.1) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky v prípade PREDAJA Nehnuteľnosti“,  časť  „Provízia  Sprostredkovateľa“.  Ak  je  predmetom  sprostredkovania prenájom Nehnuteľnosti, výška provízie Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods. 2) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky v prípade PRENÁJMU Nehnuteľnosti“, časť „Provízia Sprostredkovateľa“.  Strany  prehlasujú,  že  tento  spôsob  dojednania  sprostredkovateľskej provízia je dostatočne zrozumiteľný a určitý.

10.2. Ak dôjde k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za predaj Nehnuteľnosti pod sumu uvedenú v bode (C) ods. 1) Dohody (v časti „Záujemcom požadovaná cena“) ostáva Sprostredkovateľovi nárok na províziu zachovaný, a to vo výške ako je určená v bode (C) ods. 1) Dohody v časti „Provízia Sprostredkovateľa“, ak sa Strany nedohodli inak. Ak dôjde k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za prenájom Nehnuteľnosti pod sumu uvedenú v bode (C) ods. 2) Dohody (v časti „Záujemcom požadovaná cena nájomného“) ostáva Sprostredkovateľovi nárok na províziu zachovaný,  a to  vo  výške  ako  je  určená  v bode  (C)  ods.  2)  Dohody  v časti  „Provízia Sprostredkovateľa“, ak sa Strany nedohodli inak.

10.3. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa  Zmluvu  s treťou  osobou,  ktorú  mu  označil  Sprostredkovateľ  ako  osobu vhodnú  na  uzavretie  takejto  Zmluvy  (napr.  tak,  že  s touto  osobou  vykoná  obhliadku Nehnuteľnosti). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.

10.4. V prípade,  ak  je  v bode  (D)  Dohody  označené  výhradné  sprostredkovanie  pri  predajiNehnuteľnosti  a Záujemca  uzavrie  Zmluvu  na  Nehnuteľnosť  bez  akejkoľvek  súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa počas účinnosti výhradného sprostredkovania podľa bodu (D) Dohody, alebo ak Záujemca vez Vážnych dôvodov odmietne uzatvoriť Zmluvu s treťou osobou, zaväzuje  sa  záujemca  uhradiť  Sprostredkovateľovi  Paušálnu  náhradu  výdavkov,  ktorá  je vypočítaná  zo  sumy  provízie  určenej  v bode  (C)  ods.  1)  Dohody  s názvom  „Finančné podmienky  v prípade  PREDAJA  Nehnuteľnosti“,  v kolónke  „Provízia  Sprostredkovateľa“. V prípade,  ak  je  v bode  (D)  Dohody  označené  výhradné  sprostredkovanie  pri  prenájme Nehnuteľnosti a Záujemca uzavrie Nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu na Nehnuteľnosť bez  akejkoľvek  súvislosti  s činnosťou  Sprostredkovateľa  v čase  účinnosti  výhradného sprostredkovania podľa bodu (D) Dohody, zaväzuje sa Záujemca uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode (C) ods. 2) Dohody  v časti  „Finančné  podmienky  v prípade  PRENÁJMU  Nehnuteľnosti“,  v kolónke Provízia  Sprostredkovateľa“.  Strany  vyhlasujú,  že  výška  Paušálnej  náhrady  výdavkov  je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu  Sprostredkovateľa  pri  výhradnom  sprostredkovaní primeraná.

10.5. Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 10.4. je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

Článok XI. PROVÍZIA pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti

11.1. Ak je predmetom sprostredkovania kúpa Nehnuteľnosti, výška provízia Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods. 1) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky v prípade KÚPY Nehnuteľnosti“, časť „Provízia Sprostredkovateľa“. Ak je predmetom sprostredkovania nájom Nehnuteľnosti, výška provízie Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods. 2) Dohody v časti s názvom  „Finančné  podmienky  v prípade  NÁJMU  Nehnuteľnosti“,  časť  „Provízia Sprostredkovateľa“.  Strany  prehlasujú,  že  tento  spôsob  dojednania  sprostredkovateľskej provízie je dostatočne zrozumiteľný a určitý.

11.2. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa  Zmluvu  s treťou  osobou,  ktorú  mu  označil  Sprostredkovateľ  ako  osobu vhodnú  na  uzavretie  takejto  Zmluvy  (napr.  tak,  že  vykoná  obhliadku  nehnuteľnosti  vo vlastníctve tejto osoby). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú  mu  označil  Sprostredkovateľ  ako  osobu  vhodnú  na  uzavretie  takejto  Zmluvy. Sprostredkovateľovi  vzniká  nárok  na  províziu  aj  v prípade,  ak  Záujemca  uzavrie  Zmluvu s osobou,  ktorá  je  blízkou  osobou  k osobe,  ktorú  mu  označil  Sprostredkovateľ  ako  osobu vhodnú na uzavretie takejto zmluvy.

11.3. V prípade  sprostredkovania  kúpy  alebo  nájmu  Nehnuteľnosti  ostáva  nárok  na  províziu Sprostredkovateľovi  zachovaný  aj  v prípade,  ak  Záujemca  uzavrie  Zmluvu  na  takú Nehnuteľnosť, ktorá mu bola predstavená Sprostredkovateľom, hoci jej parametre sú odlišné od tých,  ktoré  Záujemca  ako  požadované  uviedol  Sprostredkovateľovi  alebo  boli  definované v prílohe č.1 Dohody.

11.4. Sprostredkovateľ je oprávnený vyžiadať si od Záujemcu pri uzavretí Dohody zálohu na úhradu Paušálnej náhrady výdavkov alebo provízie.

Článok XII. DORUČOVANIE  A KOMUNIKÁCIA

12.1. Písomnosti sa doručujú druhej Strane na adresu uvedenú v Dohode, prípadne na inú adresu, ktorú táto Strana výslovne uviedla ako doručovaciu adresu. Za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal alebo deň, kedy adresát odmietol písomnosť prevziať alebo deň, kedy sa písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručená.

12.2. Komunikácia medzi Stranami prebieha prednostne e-mailom (na adresy uvedené v Dohode) alebo  telefonicky.  Druhou  Stranou  vyjadrený  súhlas  v e-mailovej  správe  sa  považuje  za doplnenie alebo zmenu Dohody. E-mailová správa sa považuje za doručenú v nasledujúci deň po jej odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

12.3. Výpoveď nie je možné doručovať elektronickými komunikačnými prostriedkami.

12.4. Strana,  ktorá  zmenila  svoju  adresu,  je  povinná  bez  zbytočného  odkladu  o tejto  skutočnosti informovať druhú Stranu.

Článok XIII. ZÁNIK DOHODY

13.1. Dohoda zaniká splnením jej predmetu, dohodou strán, písomnou výpoveďou, príp. zánikom Sprostredkovateľa bez právneho nástupcu.

13.2. V prípade, ak si Strany v Dohode dojednali nevýhradné sprostredkovanie, je každá zo strán Dohody oprávnená Dohodu kedykoľvek písomne vypovedať.

13.3. V prípade, ak si Strany v Dohode dojednali výhradné sprostredkovanie, môže niektorá zo Strán túto Dohodu vypovedať najskôr po uplynutí doby, na ktorú bolo výhradné sprostredkovanie dojednané, a pred uplynutím tejto doby iba v prípade, ak je Sprostredkovateľ preukázateľne nečinný.

13.4. Výpoveď je účinná dňom doručenia písomnej výpovede druhej Strane Dohody, príp. neskorším dňom, ak je vo výpovedi uvedený neskorší deň.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

14.2. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu

14.3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo strán Dohody. Akékoľvek zmeny  a dodatky  k Dohode  je  možné  vykonať  iba  po  dohode  strán  a výlučne  v písomnej podobe.

14.4. Záujemca  berie  na  vedomie,  že  jeho  osobné  údaje  sú  spracované  v súlade  so  zákonom  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14.5. Záujemca udeľuje svoj súhlas na použitie všeobecných  údajov  o Nehnuteľnosti a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, internete a pod.

14.6. Tieto  podmienky  sú  neoddeliteľnou  súčasťou  Dohody  uzavretej  medzi  Sprostredkovateľom a Záujemcom, a sú pre obe Strany záväzné. Právne vzťahy vyplývajúce z Dohody sa spravujú Podmienkami účinnými v čase uzatvorenia Dohody.

14.7. Ak  by  sa  niektoré  ustanovenia  Podmienok  stalo  vo  vymedzenom  rozsahu  neplatné  alebo neúčinné,  ostatné  ustanovenia  Podmienok  zostávajú  v platnosti  v plnom  rozsahu.  Strany  sa v takom  prípade  zaväzujú  nahradiť  príslušné  ustanovenie  platným  ustanovením,  ktoré  bude obsahovo najbližšie neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu.

14.8. Dohoda a Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre sprostredkovanie predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti spoločnosťou Reality Hofer, s.r.o., Vaša rodinná realitka, s.r.o. alebo Financie Hofer, s.r.o.