spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe Viac informácií →

Ochrana osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odoberateľom noviniek, ponuky nehnuteľností, eBooku, poradenských článkov, alebo ak ste návštevníkom nášho webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a bezpečnosť. Zoznámte sa, prosím, s ochranou Vašich osobných údajov, zásadami ich ochrany a Vašimi právami, ktoré máte v súvislosti s Nariadením EU ( GDPR ) a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť Reality Hofer, s.r.o., so sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov, IČO: 48 041 041, zapísaná v OR SR OS Prešov, oddiel:Sro, vložka č. 31148/P. Prevádzkujeme webové stránky www.realitna-poradna.sk, www.realityhofer.sk, www.adrianahoferova.sk, www.stefanhofer.sk

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, akú dlhú dobu. Vyberáme tiež osoby (realitných maklérov), ktoré v našom mene spracúvajú Vaše osobné údaje a sú na to poverení zmluvou.  

Ak sa budete potrebovať v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov na nás obrátiť, je Vám k dispozícii t.č. +421 907 737 131 alebo emailová adresa: info@realityhofer.sk
 

1. Zásady spracúvania osobných údajov v Reality Hofer, s.r.o.
 

Spoločnosť Reality Hofer, s.r.o. ako prevádzkovateľ dodržiava pri spracúvaní osobných údajov tieto zásady:

1. Zásada zákonnosti - osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu Vašich základných práv.

2. Zásada obmedzenia účelu – Vaše osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej ich nespracúvame spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, štatistiky, účtovníctva je možný len ak je v súlade s iným zákonom.

3. Zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvané údaje sú primerané, relevantné a obmedzené len na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

4. Zásada správnosti – spracúvané údaje sú vždy správne a podľa potreby aktualizované. Nesprávne alebo neaktualizované údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané alebo opravené.

5. Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje sú uchovávané najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa získali. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účely archivácie, štatistiky, účtovníctva a to na základe osobitného zákona.

6. Zásada integrity a dôvernosti – pri spracúvaní Vašich osobných údajov je zabezpečení ich ochrana a bezpečnosť pred neoprávneným prístupom k nim. Neposkytujeme ich tretím osobám. 

7. Zásada zodpovednosti – sme zodpovedný na dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov
 

2. Vymedzenie účelov a právnych základov na spracovávanie osobných údajov prevádzkovateľa Reality Hofer, s.r.o.
 

Prevádzkovateľom IS je spoločnosť Reality Hofer, s.r.o. , v mene ktorej môžu osobné údaje spracúvať  konatelia a sprostredkovatelia. Spoločnosť Reality Hofer, s.r.o. ako prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje na tieto účely:

a) realitná činnosť – na účely, ktoré súvisia so sprostredkovaním predaja/kúpy/prenájmu nehnuteľnosti a poskytovaním realitných služieb

b) poradenská činnosť v oblasti realít – na účely zasielania poradenských článkov, videí, ebooku,

c) marketing – na účely zasielania ponuky nehnuteľností, výročných pozdravov, ponuky poskytovaných vlastných služieb, získavania nových nehnuteľností do ponuky

d) vedenie účtovníctva – na účely vystavovanie účtovných dokladov

e) finančné sprostredkovanie

 

Právne základy na spracovávanie osobných údajov u prevádzkovateľa Reality Hofer, s.r.o.:

a) Zákon - Zákon o účtovníctve,  Zákon o DPH, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a iné

b) Zmluva – Súhlas na zaradenie nehnuteľnosti do ponuky + VPS, Rezervačná zmluva, Zmluva o spolupráci

c) Súhlas dotknutej osoby – Záznam o poskytnutí informácií o nehnuteľnosti alebo vykonanej obhliadke, zakliknutie tlačidla Súhlasím na webstránke (opt-in), Súhlas na spracovanie osobných údajov

d) Oprávnený záujem – poskytnúť informácie o predávanej nehnuteľnosti na obhliadke, posielanie ponuky nehnuteľností na základe Vášho mailového dopytu, zasielanie ponuky vlastných služieb, výročných pozdravov a noviniek
 

3. Vaše práva pri ochrane Vašich osobných údajov
 

1. Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame

2. Máte právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

3. Máte právo na prenos Vašich osobných údajov, právo namietať na ich spracúvanie a automatické individuálne rozhodovanie pri získavaní osobných údajov automaticky na webe

4. Ak máte pocit, že s Vašimi osobnými údajmi nenakladáme v súlade so zákonom, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak nás budete vopred informovať, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

5. Máte právo odhlásiť sa z emailovej komunikácie . Ak ste už náš existujúci zákazník, posielame Vám emaily s ponukou našich služieb, noviniek, výročné pozdravy a podobne na základe oprávenného záujmu informovať Vás ako nášho zákazníka. Ak ešte našim zákaznikom nie ste, posielame Vám ich na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch máte právo odhlásiť sa z takéhoto zasielania kliknutím na odhlasovací odkaz v každom emaily.
 

4. Bezpečnostné opatrenia prijaté na ochranu Vašich osobných údajov
 

a) technické, organizačné a personálne opatrenia

  • vodotlač obchodnej značky (fotky + videoobhliadka)
  • minimalizácia os. údajov – spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na daný účel
  • poučenie fyzických osôb, ktoré pre nás a pre sprostredkovateľa spracúvajú osobné údaje (oprávnené osoby)
  • prístupy a heslovanie technických prostriedkov, na ktorých sa spracúvajú os. údaje ( MT, PC ) - povinná identifikácia a autentizácia pri prístupe k IS
  • zálohovanie a antivírová ochrana
  •  zamykanie miestností
  •  mlčanlivosť

b) interné bezpečnostné pravidlá a postupy

c) vykonávanie testovacej, posudzovacej a hodnotiacej činnosti s ohľadom na cyklus spracúvania osobných údajov
 

5. Cookies
 

Pri prechádzaní našej webovej stránky www.realitna-poradna.sk zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používaním cookies meriame návštevnosť webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem, vďaka ktorému Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.

Našu webovú stránku www.realitna-poradna.sk môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.
 

6. Mlčanlivosť
 

1. Reality Hofer, s.r.o. ako aj jej sprostredkovatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvajú.

2. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania Vašich osobných údajov.

3. Reality Hofer, s.r.o. ako aj jej sprostredkovatelia sú povinní zaviazať mlčanlivosťou fyzické osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi u v Reality Hofer, s.r.o. ako aj u jej sprostredkovateľa.

4. Na základe Dohody o spoločnom spracúvaní osobných údajov spracúva spoločnosť Reality Hofer, s.r.o. Vaše osobné údaje spolu so spoločnosťou Vaša rodinná realitka, s.r.o. Spoločnosti spolu pôsobia pod jednou obchodnou značkou Reality Hofer.  Bez Vášho súhlasu Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám.